Åbent brev til Kriminalforsorgens direktør.

Thorkild, vi er bekymrede, men vi ønsker et godt samarbejde. Derfor reagerer vi.

 Når fagforeningerne i Kriminalforsorgen senere på ugen mødes med direktøren i det nye samarbejdsorgan CASU er der masser af punkter på dagsordenen, men der er desværre også helt centrale punkter, som topledelsen har taget for let på den seneste tid. Det drejer sig om strukturændringer, besparelser og håndtering af Ny Løn.

I vores optik er det klart i strid med samarbejdsreglerne, hvor der bla. står:


 
”Information skal gives så tidligt og med et så passende indhold, at der kan gennemføres en grundig drøftelse i samarbejdsudvalget, således at medarbejdernes synspunkter og forslag kan indgå i grundlaget for ledelsens endelige beslutning”.

 Samarbejdsaftalen er jo ikke vores opfindelse, men en fælles aftale, og den skal selvfølgelig især overholdes, når der skal træffes vanskelige beslutninger.

Her kan du læse skrivelsens indhold:

 

Kære Thorkild                                                               

Bekymringsskrivelse til kriminalforsorgens direktør Thorkild Fogde.
Det er ikke længe siden, at vi som et forsøg i fællesskab sammenlagde CAU og CSU til CASU. Ønsket var og er fortsat et bedre samarbejde til gavn for hele kriminalforsorgen. Men vi skal ikke kun have godt samarbejde og højt humør ved møderne. Det er i højere grad i hverdagen, at samarbejdet skal være tillidsfuldt, frugtbart og konstruktivt. Derfor henvender vi os som faglige organisationer til dig med en appel om, at samarbejdet især skal praktiseres, når der skal træffes væsentlige beslutninger, der kan have betydelig indflydelse på arbejdets tilrettelæggelse og medarbejdernes trivsel og ansættelsesforhold.

Det betyder, som det står ordret i samarbejdsaftalen: 


 
"Det er ledelsens ansvar at sikre, at information og drøftelse sker parallelt til ledelses- og beslutningsstrukturen".

 Vi citerer ikke samarbejdsaftalen for at øge konfliktniveauet, men derimod for klart at pege på et område, hvor vi skal lade de gode intentioner følge af konkret handling. Et illustrativt eksempel er, hvor du før sommer vælger at omlægge exitindsatsen og nu senest nedlægge evalueringsenheden helt uden forudgående drøftelser med tillidsværket. Vi ved godt, at det er svært, men det er til gengæld nødvendigt – og sammen kan vi skabe bedre løsninger, så vi undgår unødvendige afskedigelser samt at dygtige ansatte forlader kriminalforsorgen alene som følge af ugennemtænkte beslutninger.

 

Et andet eksempel er, at ledelsen i område Midt- og Nordjylland pålægger tillidsrepræsentanterne tavshed, så de aktuelle besparelser i området ikke kan gøres til genstand for drøftelse og debat. Vi hylder åbenhed og debat. Det modsatte demotiverer og skaber mistillid og større afstand mellem ledelse og medarbejdere. 

 

Et tredje aktuelt emne er de nært forestående Ny Løn forhandlinger, hvor I ensidigt (igen) har udsendt jeres helt egen tidsplan for forløbet. Det er for de faglige organisationer uforståeligt, at I til trods for gentagne opfordringer til at drøfte håndteringen i fællesskab, alligevel vælger en løsning, som skaber unødige konflikter.

 

Thorkild, vi er bekymrede, men vi ønsker et godt samarbejde. Derfor reagerer vi. Vi mødes snart til samarbejdsmøde i CASU, og det er vores håb, at du i god tid forud for mødet, prioriterer at få besvaret vores henvendelse, så vi i en tillidsfuld ånd kan komme konstruktivt videre.

 

Med venlig hilsen
De faglige organisationer i Kriminalforsorgen. København, sep. 2019.