Har jeg fridag 1. maj?

Hvert år stiller flere spørgsmålet om 1. maj er en fridag.

1. maj er en almindelig arbejdsdag i staten, desværre! :-)

Den 1. maj, der ikke falder på en lørdag eller søndag, er som udgangspunkt almindelig arbejdsdag for alle ansatte i Kriminalforsorgen.

I det omfang tjenesten tillader det, kan der imidlertid efter en konkret vurdering gives ansatte, der ønsker at deltage i faglige demonstrationer, møder og lignende, tilladelse til at holde fri efter kl. 12.00.


Frihed kan som nævnt kun gives i det omfang tjenesten tillader det. Det er i den forbindelse en forudsætning, at tjenestestedet kan opretholde alle (nødvendige) funktioner uden merudgifter for kriminalforsorgen, og at alle afsnit/afdelinger/enheder m.v. er forsvarligt bemandet.

Som følge heraf kan der normalt ikke gives frihed til personale i turnustjeneste.