Nu skal Lømmel-/Uropakken hastevedtages i Folketinget

PRESSEMEDDELELSE: KFF's høringssvar om Lømmelpakken.

Nu er lovforslaget fremsat, og det skal førstebehandles allerede den 4. november. I Kriminalforsorgsforeningen har vi haft loven i høring, som nu skal hastebehandles i Folketinget. Foreningens høringssvar kan du læse her. I lighed med en række andre faglige organisationer har vi en række alvorlige bekymringer.

<psonormal></psonormal>Høringssvar fra Kriminalforsorgsforeningen.

 

<psonormal></psonormal>Til Justitsministeriet StrafferetskontoretSlotsholmsgade 10 1216 København KVedr.: Høringssvar over udkast til lov om ændring af straffeloven og lov om politiets virksomhed. Også omtalt som Lømmel- og Uropakken. Ét er, at en implementering af Uropakken i den foreslåede form vil sende mange i de allerede fyldte fængsler og arresthuse. Noget andet er, at dømte efter de forslåede skærpelser i straffelovens § 119, stk. 3 kommer til at afsone relativt hårde domme på fyrre dages fængsel for overtrædelse af forhold, der tidligere har været straffet væsentligt mildere. Det er fuldstændigt rigtigt, at man skal rette sig efter politiets anvisninger mv., men det er også afgørende for en retsstat, at straffen står mål med forseelsen, og i de foreslåede ændringer virker det langt fra danske tradition, at man ifølge forslaget øjeblikkeligt skal varetægtsfængsles – med de store konsekvenser, der følger heraf – og som hovedregel idømmes fyrre dages fængsel, hvis man i en demonstration ikke efterkommer politiets anvisninger om at forlade området og i stedet eksempelvis danner kæde og sætter sig ned.Folk som demonstrerer, også i fagforenings faglige sammenhænge, bliver nu gjort til potentielle kriminelle, hvilket ikke er i tråd med og måske indirekte på kant med den grundlovssikrede rettighed vi i Danmark har til forsamlings- og ytringsfrihed.Kriminalforsorgsforeningen vil bede regeringen nøje at overveje om forslaget både de jure og de facto er en bevægelse mod flere politistatslignende sanktionsformer, hvilket vi velsagtens alle er enige om ikke bør kendetegne en moderne retsstat. Vi er i foreningen principielt ikke i mod strafskærpelser, men i dette tilfælde virker de overdrevne og set i sammenhæng med de skærpelser vi i øvrigt har set den senere tid, må det kalde på eftertænksomhed. Der tænkes særligt på våbenloven og muligheden for præventive anholdelser.Den foreslåede lovgivning har ikke midlertidig karakter, hvorfor den også vil eksistere efter klimatopmødet, og det betyder blandt andet at alle fremtidige demonstranter risikerer fyrre dages ubetinget fængsel til øjeblikkelig afsoning. En straf i straffen vil for de fleste også være mistet beskæftigelse. I forbindelse med sagerne om syv dages fængsel til folk med hobbyknive i handskerummet mv. har Direktoratet for Kriminalforsorgen oplyst til Kriminalforsorgsforeningen: At en fængselsstraf af syv dages varighed vil være et tungtvejende hensyn, der taler imod fortsat ansættelse i Kriminalforsorgen.Slutteligt skal det overordnet anføres, at der tilbage fra de tidlige 1970ére i Danmark har været politisk konsensus om (inkl. VS og Fremskridspartiet) at fængselskapaciteten var på omkring 3300 pladser, hvilket også var tilfældet i år 2001. I dag er der over 4000 fængselspladser, og det aktuelle forslag vil presse på for yderligere udvidelse af kapaciteten i de danske fængselsinstitutioner.Med venlig hilsenKRIMINALFORSORGSFORENINGENJohn Hatting