Ny rapport: 91 procent er psykisk syge!

9 ud af 10 af varetægtsfængslede i KF er psykisk syge.

 

Ny rapport fra Kriminalforsorgen viser, at 9 ud af 10 af varetægtsfængslede i Vestre fængsel er psykisk syge.

Der er tale om et alarmerende højt tal”, siger John Hatting formand for Kriminalforsorgsforeningen. I rapporten understreges alvorligheden ligeledes: ”Andelen af indsatte med psykiske sygdomme og andre psykiatriske lidelser er med andre ord særdeles stor (91 pct.)”. Af de 672 varetægtsarrestanter, som deltog i undersøgelsen, var 59 indsatte (9 pct.) raske. 54 indsatte (8 pct.) blev diagnosticeret med en egentlig psykisk sygdom (sindssygdom) og 559 indsatte (83 pct.) er diagnosticeret med andre psykiatriske lidelser – det kan være affektive sindslidelser angst, depressive tilstande, personlighedsforstyrrelser og nervøse og stress-relaterede tilstande.

Link til rapporten: http://www.kriminalforsorgen.dk/Files/Afdelinger/Screeningsrapport%20til%20Intranettet%20Internettet%2016-12-2013.pdf

Se også www.pol.dk

Baggrund for rapporten: Kriminalforsorgen fik ved satspuljeaftalen på sundhedsområdet for 2008-2011 bevilliget midler til at iværksætte en undersøgelse om screening af varetægtsarrestanter for psykisk sygdom. Formålet med projektet var at afprøve, hvorvidt der kunne udarbejdes et screeningsredskab til brug for Kriminalforsorgens sygeplejersker, som systematisk kunne understøtte tidlig identifikation af tegn på psykisk sygdom og behov for psykiatrisk tilsyn blandt varetægtsfængslede, herunder at afgøre, om screeningsredskabet burde udbredes til samtlige arresthuse.

Som følge af bevillingen blev ’Screeningsprojektet for psykisk sygdom’ iværksat i Arresthuset i Odense, Arresthuset i Århus og på Københavns Fængsler, Vestre Fængsel i efteråret 2009. På grund af for lav tilgang til projektet i arresthusene i Odense og Århus blev projektet samlet på Vestre Fængsel i efteråret 2010, hvor det fortsatte frem til den 31. marts 2012.

I projektperioden blev i alt 1.857 varetægtsarrestanter forsøgt inkluderet i projektet på Vestre Fængsel. Heraf gennemførte 916 varetægtsarrestanter sygeplejerskernes screeningsinterview, og 672 blev dernæst diagnostisk udredt hos projektets psykiatere. Mere end halvdelen af de adspurgte varetægtsarrestanter ønskede med andre ord ikke at deltage i undersøgelsen eller var blevet løsladt eller overført til anden institution inden screeningssamtalen fandt sted, dvs. senest 72 timer fra indsættelsestidspunktet. På samme vis fik mere end hver fjerde af de indsatte, der gennemførte screenings-samtalen, ikke tilendebragt den fulde psykiatriske udredning inden løsladelse eller overførsel til anden institution.

Kilde: Screeningsprojektet for psykisk sygdom, Direktoratet for Kriminalforsorgen, (2013).