Lærere

Arbejdstidaftale lærere, faglærere og souschefer i Kriminalforsorgen


Cirkulære om organisationsaftale for Fængselslærere m.fl. 2020

Skatteministeriet, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen og CO10 – Centralorganisationen af 2010 har den 16. november 2020 indgået vedlagte organisationsaftale for fængselslærere m.fl.

Cirkulæret træder i kraft den 20. november 2020. Samtidig ophæves Finansministeriets cirkulære af 13. august 2015 om organisationsaftale for fængselslærere m.fl. (Modst. nr. 039-15).

Download

Nyt Lønsystem

Cirkulære om aftale om

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte lærere og souschefer ved Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse  (gældende)

Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation II har indgået aftale om nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte lærere ansat til undervisning af de indsatte i Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse mv. og souschefer, der varetager den daglige ledelse af undervisningen.

Personalestyrelsen nr.: 040-15
Gældende fra dato: 13.08.2015

Tillæg til faglærere for gennemført erhvervspædagogisk diplomuddannelse

Direktoratet for Kriminalforsorgen og Kriminalforsorgsforeningen om tillæg til faglærere, der har gennemført den fulde erhvervspædagogiske diplomuddannelse eller dele heraf.

Ikrafttrædelse: 1. november 2017
Sag: 17-111-0103

Timelærere


Cirkulære om

Timelønnet undervisning samt Cirkulære om Censorvederlag  (gældende)

Cirkulæret har virkning fra 1. januar 2001 og træder i stedet for Finansministeriets cirkulære af 17. september 1998 om timelønnet undervisning. Den væsentligste ændring i forhold til det tidligere cirkulære er, at der er sket en generel forhøjelse af timelønssatserne. Opmærksomheden henledes i øvrigt på, at der med udgangen af år 2000 ikke længere kan dispenseres fra reglen om, at ledige fuldtidsforsikrede undervisningsassistenter, der ansættes efter cirkulære om timelønnet undervisning skal indsende en frigørelsesattest til a-kassen inden 10 hverdage fra ansættelsestidspunktet for at blive berettigede til at modtage supplerende dagpenge. Ansættelsesmyndighederne bedes således i forbindelse med imødekommelse af anmodninger om udstedelse af frigørelsesattest fremsende denne så betids, at den ansatte får mulighed for at overholde 10-dages fristen.

Personalestyrelsen nr.: 004-01
Gælder fra dato: 17.01.2001

Pensionsforhold


Cirkulære om

aftale om Pensionsforhold for tjenestemandsansatte lærere og souschefer ved Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse  (gældende)

Finansministeriet og CO II har indgået vedlagte aftale om pensionsforhold for tjenestemandsansatte lærere og souschefer ved Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse

Personalstyrelsen nr.: 008-05
Gældende fra dato: 13.04.2005