Tillidsrepræsentanter

Kontakt tillidsrepræsentant (TR) eller Fællestillidsrepræsentant (FTR).

Har du spørgsmål der vedrører dine lokale arbejdsforhold, skal du først kontakte din lokale TR eller FTR i dit område. Du finder din FTR her: Hovedbestyrelsen

Hvad er en tillidsrepræsentants opgaver?

Hvor meget tid må en tillidsrepræsentant bruge på tillidsrepræsentantarbejde?

Hvilke forpligtelser har arbejdsgiveren i relation til tillidsrepræsentantens arbejde?

Har du spørgsmål til valg og valgbarhed af tillidsrepræsentanter, så kontakt venligst sekretariatet. 

Tillidsrepræsentanter i KF og Notat

Tillidsrepræsentanter i Kriminalforsorgen: Kortfattet redegørelse for regler, som er gældende for alle overenskomst- og tjenestemandsansatte tillidsrepræsentanter. (Dokumentdato: januar 2020) og Kriminalforsorgens notat om tillidsrepræsentanter (feb. 2009)

Cirkulære om tillidsrepræsentanter i staten mv.

Behandling af personoplysninger

Aftale om tillidsrepræsentanters behandling af personoplysninger i arbejdsgivers it-systemer, herunder arbejdsgivers tekniske bistand hertil på det statslige område. Dec. 2020.

 

Samarbejdsaftalen 2021

 

I forbindelse med OK21 blev Samarbejdsaftalen forhandlet, og det blev bekræftet af de centrale parter, at aftalen grundlæggende fungerer godt som rammen for reguleringen af det formaliserede samarbejde mellem ledelse og medarbejdere på statens arbejdspladser.

Der blev dog også aftalt enkelte justeringer af aftalen. De væsentligste af disse er en præcisering af, at beslutninger vedr. genudbud er en del af ledelsens særlige informationspligt (§3, stk. 2), ligesom det er blevet præciseret, hvad der ligger i de opgaver, som de lokale samarbejdsudvalg har som følge af andre aftaler og EU-direktiver (§5, stk 3).

Samarbejdsaftalen 2021

De faglige organisationer har med Skatteministeriet indgået aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten.

Krisehjælp

Medarbejdere i Kriminalforsorgen har mulighed for anonymt at søge hjælp, hvis de kommer ud for en krise, hvad enten krisen omhandler arbejdsmæssige forhold, familierelaterede problemer, misbrugsproblemer, økonomiske problemer eller andet.

Falck Healthcare har et netværk af konsulenter, der dækker hele landet. Konsulenterne er f.eks. advokater, psykiatere, psykologer, revisorer og socialrådgivere. Når en medarbejder ringer til Falck Healthcare, kan vedkommende inden for højst 24 timer få den første indledende samtale med en konsulent. Krisehjælp via Falck Healthcare er et gratis og anonymt tilbud for medarbejderne i Kriminalforsorgen.

Falck Healthcares vagtcentral har telefonnummer: 70 10 20 12.

Whistleblowerordningen

Ordningen omfatter ansatte i Justitsministeriets departement, politiet, PET, anklagemyndigheden og kriminalforsorgen. 

9 Gode Råd om psykisk arbejdsmiljø

Fængselsregler

Se de europæiske fængselsregler,  andre anbefalinger om fængsler fra Europarådet og FN's Mandela regler

Senior- og fratrædelse

Cirkulære om aftale om Seniorordninger

Medst.nr. 052-21
Dato indgået: 21.12.2021

Lokalaftale om Hjemmearbejde i Kriminalforsorgen

Kriminalforsorgen ønsker at være en attraktiv og tidssvarende arbejdsplads, der kan rekruttere og fastholde kompetente medarbejdere. Derfor skal Kriminalforsorgen tilbyde de bedst mulige rammer og ansættelsesvilkår, så de passer til de mange forskellige opgaver, som løses i organisationen.

Derfor er der indgået en aftale mellem de faglige organisationer og Kriminalforsorgen, så der er klare rammer om, hvornår hjemmearbejde kan fine sted.

Arbejdsgiver betalt uddannelse

Partnerskabet for HR har udsendt ”Fælles retningslinjer for tjenestefrihed uden lønafkortning til uddannelseskurser mv. i Kriminalforsorgen” for at sikre en god, fremadrettet proces på området.

Til trods for at der kan forekomme lokale forskelle i omstændighederne vedrørende uddannelseskurser i Kriminalforsorgen, er intentionen med de fælles retningslinjer at sikre en mere ensartet behandling.