Aftaler:

Lærere

OK24 Fornyelse af organisationsaftale for fængselslærere

Finansministeriet, MEDST - Medarbejder- og Kompetencestyrelsen og CO10 - Centralorganisationen af 2010 er nået til enighed om at flere organisationsaftaler omhandlende fængselslærere, faglærere og souchefer i Kriminalforsorgen skal fornyes med virkning fra 1. april 2024.

Resultat af forhandlingerne om forhøjelse af basisløn for fængselslærere, faglærere og souschefer fremgår af vedhæftede resultatpapir.

OK24 Resultat for fængselslærere, faglærere og souchefer

Cirkulære om fællesoverenskomst mellem Skatteministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 – Centralorganisationen af 2010

Perst Nr: 016-22 Status: Gældende

Cirkulære om aftale om arbejdstid for lærere m.fl. i staten 2021

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, og Lærernes Centralorganisation og CO10 – Centralorganisationen af 2010 har indgået vedlagte aftale om arbejdstid for lærere m.fl. i staten. Aftalen fastlægger de regler, som statens skoler/institutioner generelt må antages at have brug for. Hvis de lokale parter er enige om det, kan aftalen både suppleres og fraviges, men det kræver, at der indgås lokalaftale jf. aftalens §3.

I aftalen anvendes betegnelsen ”lærer” for alle ansatte, der er omfattet af aftalen. Ved betegnelsen ”lærer” forstås dermed ansatte i stillingskategorierne ”lærer”, ”børnehaveklasseleder”, ”faglærer”, ”fængselslærer” mv., således som det følger af de enkelte organisationsaftaler/aftaler. Fængselslærere omtales derudover konkret på siderne 20, 36 og 42.

Cirkulære om aftale om arbejdstid for lærere m.fl. i staten

Arbejdstidaftale lærere, faglærere og souschefer i Kriminalforsorgen

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte lærere og souschefer ved Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse  (gældende)

Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation II har indgået aftale om nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte lærere ansat til undervisning af de indsatte i Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse mv. og souschefer, der varetager den daglige ledelse af undervisningen.

Cirkulære om nyt lønsystem for lærere og souschefer 2015

Personalestyrelsen nr.: 040-15 Gældende fra dato: 13.08.2015

Tillæg til faglærere for gennemført erhvervspædagogisk diplomuddannelse

Direktoratet for Kriminalforsorgen og Kriminalforsorgsforeningen om tillæg til faglærere, der har gennemført den fulde erhvervspædagogiske diplomuddannelse eller dele heraf.

Aftale mellem Direktoratet for Kriminalforsorgen og Kriminalforsorgsforeningen

Ikrafttrædelse: 1. november 2017 Sag: 17-111-0103

Timelærere

Timelønnet undervisning samt Cirkulære om Censorvederlag  (gældende)

Cirkulæret har virkning fra 1. januar 2001 og træder i stedet for Finansministeriets cirkulære af 17. september 1998 om timelønnet undervisning. Den væsentligste ændring i forhold til det tidligere cirkulære er, at der er sket en generel forhøjelse af timelønssatserne. Opmærksomheden henledes i øvrigt på, at der med udgangen af år 2000 ikke længere kan dispenseres fra reglen om, at ledige fuldtidsforsikrede undervisningsassistenter, der ansættes efter cirkulære om timelønnet undervisning skal indsende en frigørelsesattest til a-kassen inden 10 hverdage fra ansættelsestidspunktet for at blive berettigede til at modtage supplerende dagpenge. Ansættelsesmyndighederne bedes således i forbindelse med imødekommelse af anmodninger om udstedelse af frigørelsesattest fremsende denne så betids, at den ansatte får mulighed for at overholde 10-dages fristen.

Cirkulære om timelønnede lærere

Personalestyrelsen nr.: 004-01 Gælder fra dato: 17.01.2001

Pensionsforhold

Aftale om Pensionsforhold for tjenestemandsansatte lærere og souschefer ved Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse  (gældende)

Finansministeriet og CO II har indgået vedlagte aftale om pensionsforhold for tjenestemandsansatte lærere og souschefer ved Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse

Cirkulære om pension

Personalstyrelsen nr.: 008-05 Gældende fra dato: 13.04.2005